Profesorado do programa

Todo o profesorado do Programa de Doutoramento estará en posesión do título de doutor, sen prexuízo da posible colaboración en determinadas actividades específicas doutras persoas ou profesionais en virtude da súa relevante cualificación científica ou profesional no correspondente ámbito de coñecemento.

Será factible incorporar ao programa persoal docente ou investigador alleo á propia universidade. En tal caso, a CAPD acreditará esta condición e garantirá os recursos necesarios para estas incorporacións debendo comunicalo á universidade.

 

Titores do programa

A admisión definitiva dun doutorando nun Programa de Doutoramento leva a asignación dun Titor, designado pola Comisión Académica do Programa de Doutoramento. Tratarase dun profesor asignado ao programa con vinculación permanente coa universidade e/ou entidade colaboradora no Programa de Doutoramento.

Con carácter xeral, o Titor terá como funcións:

  • Velar pola interacción do doutorando coa Comisión Académica do Programa de Doutoramento e, conxuntamente, co Director da tese.
  • Velar pola adecuación ás liñas do Programa da formación e a actividade investigadora do doutorando.

A Comisión Académica do Programa de Doutoramento, oído o doutorando, poderá modificar o nomeamento do Titor en calquera momento do período de realización do doutoramento, sempre que concorran razóns xustificadas.

A labor de titorización será recoñecida como parte da dedicación docente e investigadora do profesorado.

 

Directores da tese de doutoramento

No prazo máximo de tres meses desde a súa matriculación, a CAPD asignará a cada doutorando un Director de tese que poderá ser coincidente ou non co titor previamente referido. O Director da Tese será o máximo responsable da coherencia e idoneidade das actividades de formación, do impacto e novidade no seu campo, da temática da tese e da guía na planificación e a súa adecuación, no seu caso, á doutros proxectos e actividades onde se inscriba o doutorando.

Poderá ser Director de tese calquera doutor español ou estranxeiro, con experiencia acreditada investigadora, con independencia da universidade, centro ou institución en que preste os seus servizos. A efectos deste programa, por acreditada experiencia investigadora enténdese o cumprimento dalgún dos seguintes requisitos:

  • Ter recoñecido, polo menos, un sexenio de actividade investigadora avaliado pola CNEAI ou, no seu defecto, acreditar méritos suficientes que garantan a avaliación positiva dun sexenio de actividade investigadora segundo o establecido pola CNEAI para cada campo científico.
  • Ser, nos últimos seis anos, investigadora ou investigador principal dun proxecto de investigación financiado mediante unha convocatoria pública.
  • Acreditar a autoría ou coautoría, como mínimo, de tres publicacións en revistas incluídas no Journal Citation Reports.
  • Acreditar a autoría ou coautoría de unha patente en explotación.
  • Ter dirixido unha tese de doutoramento coa cualificación de sobresaliente que orixinase, polo menos, unha publicación en revistas indexadas no ISI-JCR ou algunha contribución de relevancia equivalente no seu campo científico segundo os criterios da CNEAI.

No caso de que un profesor do programa cumpra os requisitos para ser Director e Titor asumirá as dúas funcións, de ser o caso.

No caso que o Director non teña vinculación permanente coa universidade ou entidade colaboradora do programa ou non sexa profesor do programa, o programa asignará un Titor que cumpra os requisitos establecidos no Regulamento de Estudos de Doutoramento.

A CAPD, oído o doutorando, poderá modificar o nomeamento do Director de Tese en calquera momento do período de realización do doutoramento, sempre que concorran razóns xustificadas.