Normativa

 • Real Decreto 822/2021, do 28 de setembro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais e do procedemento de aseguramento da súa calidade
 • Real Decreto 195/2016, do 13 de maio, polo que se establecen os requisitos para a expedición do suplemento europeo ao título universitario de doutor
 • Real Decreto 967/2014, do 21 de novembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para a homologación e declaración de equivalencia a titulación e a nivel académico universitario oficial e para a convalidación de estudos estranxeiros de educación superior
 • Real Decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan os ensinos oficiais de doutoramento

 

Formularios

 • TC-03. Solicitude de recoñecemento de equivalencia de título estranxeiro
 • TC-05. Convocatoria de probas de suficiencia investigadora. Programas RD 778/98
 • TC-07. Programa de materias cursadas para homologacións no estranxeiro de doutoramentos RD 778/98

 • TC-23. Solicitude de cambio de departamento para a lectura de tese
 • TC-24. Solicitude de admisión a trámite para a lectura de tese. Programas RD 99/2011
 • TC-25. Proposta de Tribunal da tese de doutoramento (Este formulario debe ir acompañado dos TC-32 correspondentes a cada membro do tribunal proposto)
 • TC-27. Informe previo á valoración da tese
 • TC-31. Valoración da concesión de mención cum laude
 • TC-32. Datos membros tribunal / Directoras/es de tese
 • TC-40. Baixa de proxecto de tese
 • TC-41. Informe posterior á valoración da tese
 • TC-44. Solicitude de baixa definitiva nun programa de doutoramento