Indicador 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Prazas ofertadas 20 20 20
Demanda 7 22 15
Matrícula de novo ingreso 8 17 12
Matrícula total 26 39 44
% de estudantado estranxeiro matriculado 11,54% 12,82% 13,64%
% de estudantado procedentes de estudos de máster doutras universidades 50,00% 52,94% 33,33%
% de estudantado matriculado a tempo parcial 52,94% 30,00% 37,50%
% de estudantado con bolsa ou contrato predoutoral (FPI, FPU, Xunta…) 26,92% 28,21% 22,73%
Número de teses defendidas 1 1 2
Número de profesores con sexenios vivos 16 16 20
Número de directores estranxeiros 3 5 4
Número de teses defendidas a tempo completo 1 1 2
% de teses coa calificación de “cum laude” 100,00% 100,00%
Duración media do programa de doutoramento a tempo completo 2 3 4