Seminarios

Se adjuntan más abajo los links a seminarios recomendados como actividad formativa para los doctorandos.

Actividades Formativas de la EIDO:

Curso: Edición de textos científicos e presentacións con LaTeX

Duración: 5 horas

Lugar e data de impartición: 20 de febreiro de 2018, de 15:30 a 20:30 na Aula-Seminario 7 da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (Campus de Vigo)

Profesor: Juan Carlos Pardo Fernández (Departamento de Estatística e IO)

Descrición: O sistema de composición de textos LaTeX é amplamante empregado no ámbito cientítico para a xeración de documentos (artigos, relatorios técnicos, teses, libros, etc.). Ofrece unha grande calidade tipográfica e ao mesmo tempo integra de forma sinxela fórmulas matemáticas. Este curso ofrece unha visión xeral sobre as utilidades de LaTeX e de ferramentas asociadas para a preparación de presentacións. O curso terá un carácter eminentemente práctico. É imprescindible que os asistentes traian o seu ordenador portátil con LaTeX instalado (https://www.latex-project.org)
===========

Curso: Estatística con R

Duración: 20 horas

Lugar e data de impartición: 26 e 28 de febreiro, e 2, 5 e 7 de marzo de 9:30-11:30 e de 12:00-14:00 horas. Aula III Edificio Miralles (Campus de Vigo)

Profesor: Juan Carlos Pardo Fernández (Departamento de Estatística e IO)

Descrición: Este curso proporciona unha introdución as técnicas estatísticas para a análise de datos mediante o sofware R. O curso inclúe unha introdución xeral á estatística e seguidamente céntrase nos modelos de regresión e nas técnicas para a análise de datos multivariantes. O desenvolvemento do curso é completamente aplicado e faise a través de exemplos e exercicios prácticos.

Contidos: (a) Introdución á estatística e introdución a R: estatística descritiva, estimación, tests de hipóteses, ANOVA. (b) Regresión: regresión linear, regresión múltiple, modelos avanzados de regresión. (c) Técnicas para datos multivariantes: descrición de datos multivariantes, compoñentes principais, análise cluster, análise discriminante.

============

Curso: Juegos potenciales. Aplicaciones

Duración: 10 horas

Lugar e data de impartición: 20, 22 de febreiro, 6 y 7 de Marzo de 16:00 a 18:30 h na Aula-Seminario 6 da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (Campus de Vigo)

Profesor: Gloria Fiestras Janeiro (Departamento de Estatística e IO)

Descrición: Los juegos potenciales son una clase de juegos estratégicos que siempre tienen equilibrios de Nash en estrategias puras. En este curso se presentará la clase de juegos y se estudiarán sus características. Además, se presentarán aplicaciones en diversos ámbitos, con hincapié en problemas de redes.

Más información sobre cursos de la EIDO, inscripción y certificación:
seccion.doutoramento@uvigo.es
986 813457

Cursos BUBELA:

https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php

Seminarios de genética:

http://webc03.webs2.uvigo.es/XENETICA/XB2/seminarios/seminarios.htm
Día y hora: viernes a las 12:30
Lugar: Sala 3, Piso 3, Bloque B, Edificio de Ciencias Experimentales, Campus de Vigo

https://www.google.com/calendar/embed?src=dnhfcq85de21695orv9vs7h8r4%40g...
Día y hora: viernes a las 11:30
Lugar: Phylogenomics Lab, Anexo CITEXVI, Campus de Vigo

Seminarios de Bioquímica y Biología Molecular:

Día y hora: viernes a las 10:00
Lugar: Sala 3, Piso 3, Bloque B, Edificio de Ciencias Experimentales, Campus de Vigo

Seminarios BIOCAPS:

http://ibivigo.webs.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&i...

Seminarios Instituto de Investigaciones Marinas:

EL IIM-CSIC INICIA EL CICLO DE SEMINARIOS CIENTÍFICOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2018

http://www.iim.csic.es/index.php/2018/01/12/el-iim-csic-inicia-el-ciclo-...

Conferencias do ciclo Café con Sal - ECIMAT:

Programa do VIII Ciclo de Conferencias Café con Sal - 2018

https://ecimat.uvigo.es/gl/ciclo-conferencias-cafe-con-sal.html

Seminarios Erasmus:

DIVULGATE 2017

Véase adjunto.

AdjuntoTamaño
divulgate-2017.jpg456.22 KB